Walne zebranie

W dniu 24 października 2019 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin w tym samym dniu na godzinę 17:30.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków JTF zostało zwołane Uchwałą przez poprzednie Nadzwyczajne Zebranie członków JTF, które odbyło się w dniu 26 września 2019 roku.

Ustala się następujący porządek obrad:

  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną JTF sprawozdania z Inwentaryzacji Dokumentacji Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
  • Postawienie przez Komisję Rewizyjną JTF wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, którzy złożyli rezygnacje
  • Dyskusja na temat sprawozdania Komisji Rewizyjnej JTF
  • Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, którzy złożyli rezygnacje
  • Poprawa Statutu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
  • Uchwały i wolne wnioski
  • Zamknięcie obrad

 

Zarząd JTF i Komisja Rewizyjna JTF