Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – 26.09.2019r.

Jelenia Góra, dn. 8.IX.2019 r.

Wniosek Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej

Z uwagi na rezygnację połowy członków Zarządu z pełnienia funkcji wraz z Prezesem, Komisja Rewizyjna Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w składzie:

Robert Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji
Piotr Matyga – czł. Komisji
Wojciech Bykowski – czł. Komisji

na podstawie §21 Statutu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 26 września 2019 roku na godzinę 17:00. W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin w tym samym dniu na godzinę 17:30.
Ustala się następujący porządek obrad:

1). Wybór Przewodniczącego Zebrania, zastępcy i Sekretarza
2). Przyjęcie porządku obrad
3). Wybór Komisji Skrutacyjnej
4). Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu
5). Wybór członków Zarządu
6). Ukonstytuowanie się Zarządu
7). Ogłoszenie wyników wyborów
8). Uchwały i wolne wnioski
9). Zamknięcie zebrania

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Kwiatkowski