Walne Zebranie Członków

Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, na dzień 9 maja 2019 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Towarzystwa. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania na godzinę 17.30 z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
2. Wybór Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 2015-2019.
5. Sprawozdanie p.o. Skarbnika Towarzystwa – Kolegi Wojciecha Gąski.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków.
8. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego.
9. Głosowanie za udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Przyjęcie listy kandydatów na członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
11. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w trybie tajnym.
12. Ogłoszenie wyników wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
13. Przerwa obrad – ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
14. Ogłoszenie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego po ukonstytuowaniu.
15. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania członkostwa honorowego Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
16. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie podniesienia wysokości składek członkowskich.
17. Dyskusja.
18. Podsumowanie i zamknięcie Walnego Zebrania Członków.