Walne Zebranie Członków w dniu 27 lutego 2020 roku

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Walne Zebranie Członków w dniu 27 lutego 2020 roku

 

Na podstawie Statutu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, Zarząd JTF zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień 27 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 37. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie w drugim terminie odbędzie się o godzinie 17.30 tego samego dnia w tym samym miejscu.

Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego proponuje następujący porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 • Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków JTF
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 • Wybór zastępcy Przewodniczącego Walnego Zebrania
 • Wybór sekretarza Walnego Zebrania
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania (z ewentualnymi zmianami)
 • Sprawozdanie Zarządu za okres od 26-09-2019 do 27-02-2020, w tym:
  1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
  2. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Uchwały Walnego Zebrania w sprawie założenia Kartoteki Członków JTF
  3. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej JTF
  4. Sprawozdanie Sekretarza dotyczące utworzenia Rejestru Majątku JTF
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JTF
 • Głosowanie w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego i bilansu za 2019 rok
 • Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków JTF