UCHWAŁA nr 1 Walnego Zebrania Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

W związku z brakiem Kartoteki Członków JTF, brakiem części Deklaracji Członkowskich, brakiem części Uchwał Zarządu JTF o przyjęciu i skreśleniu Członków JTF, a tym samym brakiem możliwości ustalenia aktualnej listy Członków JTF na podstawie istniejących dokumentów, Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego przyjmuje niniejszą Uchwałą przygotowaną przez Zarząd JTF oraz Komisję Rewizyjną JTF  listę Członków JTF na dzień 24 października 2019 roku. Lista Członków JTF znajduje się w Załączniku 1 do Uchwały. Osoby niewymienione na liście, które z różnych względów uznają, że zostały pomyłkowo pominięte, mają prawo dopisania się do listy Członków JTF, po uprawdopodobnieniu swojego członkostwa w JTF. Odpowiedni wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku na ręce Sekretarza Zarządu JTF.

Jednocześnie Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowiązuje wszystkich Członków JTF do wypełnienia i złożenia na ręce Sekretarza Zarządu JTF nowego wzoru Deklaracji zamieszczonej w Załączniku 2 do Uchwały, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku. Odmowa złożenia nowej Deklaracji będzie równoznaczna ze skreśleniem z Listy Członków JTF. Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowiązuje także wszystkich Członków JTF do uregulowania zaległych Składek Członkowskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zobowiązuje Zarząd JTF do przeprowadzenia po 1 lutego 2020 roku weryfikacji złożonych Deklaracji, oraz stanu zaległych Składek Członkowskich. Zarząd JTF w formie Uchwały dokona skreślenia Członków, którzy nie dopełnią powyższych obowiązków. Zarząd JTF przedstawi sprawozdanie z procesu aktualizacji Listy Członków JTF na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, które odbędzie się po 1 marca 2020 roku.